‹↑›
16.04.19
LG
Was reizt Du? ‹↓›
1-p-p- X
oder
1-p-p- 1SA
DB6
A964
B82
D96
10 FL
X: ab 8 FL
1SA: 10-13
4-4-2-4