‹↑›
16.04.19
LG
Was reizt Du? ‹↓›
1-p-p- X
oder
1-p-p- 2SA
K985
AD9
KB3
KD2
18 F
X: ab 8 FL
2SA: 17-19
4-3-3-3