‹↑›
16.04.19
LG
Was reizt Du? ‹↓›
1-p-p- pass
oder
1-p-p- 1
DB
B8764
KD82
B7
10 F
X: ab 8 FL
1SA: 10-13
2-5-4-2